Suomen Liikennelääketieteen Yhdistys ry

Erityispätevyys

Yhteyshenkilö

 

Prof. Timo Tervo, Silmäklinikka, 00029 HUS, puh. 040-5964876,   

 

 

 


Viimeksi pätevyyden saavuttaneita 2010: Jari Latvala ja Outi Montonen.

 

Tällä hetkellä koulutusohjelmaa suorittaa kolme henkilöä.

 

 

LIIKENNELÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYS


Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksen kokouksessa 11.12.1997, tarkistettu 25.1.2013

 

Yleistä

Liikennelääketiede on lääketieteen osa-alue, joka käsittelee ihmisen fyysisen ja psyykkisen terveydentilan ja liikenteen välisiä vuorovaikutuksia. Liikennelääketiede pyrkii osaltaan parantamaan liikenneturvallisuutta tutkimalla, kouluttamalla ja ottamalla kantaa. Liikennelääketieteessä arvioidaan sairauksien, vammojen ja päihteiden käytön vaikutuksia liikenneturvallisuuteen sekä selvitetään liikenneonnettomuuksien vammamekanismeja. Liikennelääketieteellistä osaamista tarvitaan etenkin arvioitaessa liikenteeseen osallistumisen terveydellisiä edellytyksiä sekä ajoneuvojen rakenteellisen turvallisuuden ja liikenteen turvavälineiden kehittelyssä. Liikennelääketieteellistä asiantuntemusta tarvitaan sekä tutkimus- ja opetustyössä että käytännön lääkärin työssä.

Maassamme on muutamilla liikenteen aloilla oma, vakiintunut asiantuntijalääkärijärjestelmänsä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) voi hakemuksesta hyväksyä laillistetun lääkärin merimieslääkäriksi. Hyväksymisen edellytyksenä on, että lääkärille on myönnetty Suomessa oikeus harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä ja että hän on Suomessa suorittanut koulutuksen merialan työolosuhteista ja terveysvaatimuksista. (Laki lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi 47/2009). Järjestely pyrkii turvaamaan merimieslääkäripalvelujen joustavan saannin koko maassa. 

- Ilmailun alalla vaatimusluokka 1:een kuuluvien lentäjien terveydentilan määräaikaistarkastukset tehdään joko puolustusvoimien Aero Medical Centerissä tai ilmailulaitoksen nimettyjen ilmailulääkäreiden toimesta.

- Raideliikenteessä VR määrittää itse henkilökuntansa terveysvaatimukset ja valvoo vaatimusten toteutumista terveydenhuoltojärjestelmänsä avulla. Rautatielääkäreillä on yhdistys ammatillisena yhdyssiteenään.

Liikennelääketieteen yhdistyksestä

Suomen Liikennelääketieteen yhdistys ry on vuodesta 1976 toiminut liikenteen piirissä työskentelevien lääkäreiden ja muiden liikennelääketieteestä kiinnostuneiden yhdyssiteenä pyrkien koulutuksen, tutkimuksen tukemisen ja asiantuntija-arvioinnin keinoin edistämään liikennelääketieteellisen tiedon ja osaamisen leviämistä lääkärikunnassa.

Suomen Liikennelääketieteen Yhdistys toimii erityispätevyysohjelman vastuuyhdistyksenä. Suomen Liikennelääketieteen yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä suomalaisia lääkäreitä ja yhdistyksen hallituksen suosituksesta muitakin liikennelääketieteen alalla ansioituneita henkilöitä.

Liikennelääketiede käytännön lääkärin työssä

Moottoriajoneuvon kuljettamisen terveydellisten edellytysten arviointi yksittäisten potilaiden kohdalla kuuluu tärkeimpiin liikennelääketieteellistä osaamista vaativiin käytännön lääkärin tehtäviin. Liikennelääketieteellisen erityisasiantuntemuksen merkitys korostuu varsinkin ongelmallisissa ajokykyarvioissa. Eri puolilla maata tulisi olla käytettävissä liikennelääketieteeseen perehtyneitä lääkäreitä, joiden asiantuntemusta potilaitaan hoitavat lääkärit ja ajokorttipäätöksiä tekevät viranomaiset voisivat hyödyntää ongelmallisissa ajokykyarvioissa.

Suomen Liikennelääketieteen yhdistys ry on esittänyt erityisen liikennelääkärijärjestelmän luomista maahamme liikennelääketieteen konsultaatiopalveluiden saamiseksi, mutta ehdotus ei ole toistaiseksi toteutunut käytännössä.

Pätevöitymisohjelman tavoitteet

Liikennelääketieteen pätevöitymisohjelman suorittaneen tulee:

• tuntea liikenneturvallisuuteen vaikuttavat keskeiset tekijät eri liikennemuodoissa (tie-, vesi-, ilma- ja raideliikenteessä) tuntea moottoriajoneuvon tieliikenteessä kuljettamisen terveydelliset edellytykset ja niiden tutkintajärjestelmä sekä terveystekijöiden osuus liikenneonnettomuuksien synnyssä

• tuntea autojen turvatekniikan perusteet ja turvalaitteiden toiminta.

• kyetä tarvittaessa antamaan erikoisalansa edustajana asiantuntija-arvio ajokyvystä sekä osata ohjata potilas lisätutkimuksiin erityisen ongelmallisissa ajokykyarvioissa

• kyetä toimimaan edustamansa lääketieteen erikoisalan osalta liikennelääketieteen asiantuntijana alan koulutus- ja tiedotustoiminnassa sekä tekemään yhteistyötä liikenneturvallisuustyötä tekevien tahojen kanssa

• olla perehtynyt päihteiden aiheuttamiin ongelmiin liikenteessä ja niiden ehkäisyyn

• olla perehtynyt liikenneonnettomuuksien keskeiseen traumatologiaan

• tuntea liikennelääketieteen kannalta oleellinen lainsäädäntö ja viranomaismääräykset (ml. ajokorttidirektiivi ja sen sovellusohjeet)

Pätevöitymisohjelman rakenne ja sisältö

Käytännön palvelu

Pätevöityminen koostuu lääkärinä toimimisesta: kolme vuotta päätoimista työskentelyä laillistamisen jälkeen jollakin liikennelääketieteen kannalta keskeisellä lääketieteen erikoisalalla (mm. yleislääketiede, työterveyshuolto, oikeuslääketiede, neurologia, silmätaudit, kirurgia, ortopedia ja traumatologia), omaehtoisesta opiskelusta ja Suomen Liikennelääketieteen Yhdistyksen hyväksymään teoreettiseen koulutukseen osallistumisesta.

Korkeintaan 6 kk käytännön palvelusta voidaan korvata liikennelääketieteellisellä tutkimustyöllä.

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus

Teoreettisen koulutuksen laajuus on 80 tuntia.

Kuulustelu

Pätevöityjän tulee suorittaa hyväksytysti erityispätevyyskuulustelu, jonka Suomen Liikennelääketieteen Yhdistyksen hallitus tarvittaessa järjestää.

Suomen Liikennelääketieteen Yhdistyksen hallitus laatii luettelon erityispätevyyskuulustelun vaatimukset muodostavasta kirjallisuudesta.

Kuulusteluvaatimukset

Kirjat:

1. Karkola K, Müller K, Ojala M, toim. Liikennelääketiede Kustannus Oy Duodecim, uusin painos

2. Penttilä A, Hirvonen J, Saukko P, Karhunen P J, toim. Oikeuslääketiede Kustannus Oy Duodecim, uusin painos

3. Rokkanen, Slätis, Alho, Ryöppy, Huittinen. Traumatologia, Kandidaattikustannus Oy, uusin painos

4. Aro T, Huunan-Seppälä A, Kivekäs J, Tola S, Torstila I, toim. Vakuutuslääketiede, Kustannus Oy Duodecim, uusin painos

5. Salaspuro M, Kiianmaa K, Seppä K, toim. Päihdelääketiede Kustannus Oy Duodecim uusin painos

Lehdet

• Traffic Injury Prevention (4 viimeisintä vuosikertaa)

• Liikennelääketiedettä koskevat artikkelit Suomen Lääkärilehdessä tai Duodecimissa kuulustelua edeltävältä neljältä vuodelta

• Liikennelääketiedettä koskevat artikkelit BMJ:ssä, JAMA:ssa, Lancetissa ja New England Journal of Medicinessä kuulustelua edeltävältä neljältä vuodelta

Erityispätevyyden myöntäminen

Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää Suomen Lääkäriliiton jäsenyyttä.

Erityispätevyyttä koskeva hakemus (pdf) liitteineen toimitetaan Suomen Liikennelääketieteen yhdistyksen hallitukselle osoitettuna yhdistyksen nimeämän yhteyshenkilön osoitteeseen (ks. alla). Hakemuksessa liikennelääkärinä toimiminen osoitetaan työtodistuksella/työtodistuksilla/ansioluettelolla tai nimikirjanotteella ja koulutustilaisuuksiin osallistuminen osallistumistodistuksilla.

Suomen Liikennelääketieteen Yhdistyksen hallitus hyväksyy käytännön palvelun tapauskohtaisesti pätevöityjän esittämän selvityksen perusteella. Pätevöityjän tulee esittää selvitys siitä, että hänen käytännön palvelunsa on suoritettu nimenomaan liikennelääketieteen kannalta keskeisellä terveydenhuollon osa-alueella.

Hakija voi liittää hakemukseensa muita selvityksiä, joihin hän haluaa vedota, esim. selvityksiä tutkimustyöhön osallistumisesta, liikennelääketieteellisiä julkaisujaan yms.

Suomen Lääkäriliitolle esitetään erityispätevyyden myöntämistä, mikäli hakija yhdistyksen hallituksen käsityksen mukaan täyttää erityispätevyyden myöntämisen edellytykset. Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää Suomen Lääkäriliiton jäsenyyttä.

Yhteyshenkilö

Timo Tervo,Suomen Liikennelääketieteen Yhdistys - Finlands Trafikmedicinska Förening ry
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin